96 恵みあれしもべらに
1. Megumi are shimobera ni,
 Shu no miwaza tsugu mono ni.

 Eriya  yori  Erishilya e to

 Sono koromo uketsugare

 Kami no michi sonae raru.
2. Seibetsu seyo, yogensya o.
 Shu no mimune satorashime,

 Yo no nayami tomoni oi

 Ashiki mono uchikudaku

 Kami no gi o kataraseyo.
3. Seibetsu seyo,saishira o.
 Kirisuto no mimegumi to
 Torinashi no gisei to o

 Kyoukai no waza to shite

 Kansyao mote ninau mono.  
4. Seibetsu seyo,outachi o.

 Kami no rei ni michibikare

 Bougyaku no michi o sute
 Shu no ai o motoi to shi
 Heiwa no kuni uchitateyo.

5. Shito to nare,shimobera yo.
 Mimegumi no jyujika o

 Izuko ni mo kataritsuge,

 Hitasura ni Shu ni tsukae

 Tsui ni tatsu,Shu no mae ni.

戻る