98 みどりの牧場に

1.Midori no makiba ni warera o fusashime
  Ikoi no migiwa ni warera o michibiku
  Sono koe.
(refrain)
     Kami no hito yo, Kami no hito yo.
     Yutakana mimegumi are ya.


2.Hitoashi tae taru arano no hara ni mo,
  Mayoeru hitsuji o ko no goto tazunuru
  Sono koe.


3.Waga shu no mikage no mie wakanu toki mo,
  Sayaka ni mimune o warera ni satosu wa,
  Sono koe.


戻る