99 主イェスよ、われらの

1.  Shu Iesu yo,warera no ishizue to nari,

  Mitami o manekite  hitotsu to narase,

  Yuruganu kyoukai kizukase tamae.
 

2.  Kokonite warera  wa  mikotoba  o  kiki,

  Kokonite inori wa tashikani kikare,

  Megumi ni mitasare kibou ni afuru.
 

3.  Konomi ni yutakana tamamono o uke,

  Konoyo ni deteyuki shimei o hatasan.

  Kagayaku mikuni ga yo ni kitaru made.戻る