100 聞きたまえわれらの祈り
1.Kikitamae warera no inori,
 Uketamae kansya no uta o.
 Ima kono chi ni motoi o sueru
 Kami
2.Kyoukai no kashira naru Shu yo
 Kono ie ni seirei o mitashi,
 Kuruhi goto ni katarase tamae
 Kami no kotoba.
3.Tsudoi kuru kami no tamira o
 Maneki tamou Shu no itsukushimi.
 Yorokobi mote tomo ni azukaran
 Shu no syokutaku.
4.Kono ie wa subete no hito ni
 Nagusame to tsumi no yurushi to
 Kami no kuni no inochi o shimesu
 Akashi no ie.
5.Kono mure wa kono chi ni arite
 Yo no hikari,chi no shio to nari,
 Mina no sakae arawasu tame no
 Houshi no mure.
6.Sakae are chichinaru Kami ni,
 Homare are miko kirisuto ni,
 Tatae rareyo Seirei no Kami,
 Tokoshie made.
戻る