101 いのちとひかりたもう神よ
1
1 Inochi to hikari tamou Kami yo,
  Sono mimegumi wa kagiri mo nashi.
  Subeteno mono o mamori terashi
  Kiyoki ai mote mitashi tamae.

2 Musubu te to te o Shu yo,shukushite
  Futari no kokoro hitotsu to nashi,
  Tomoni katei o kizuku chikai,
  Makoto to nashite michibiki mase.

3 Ai no Mikami yo,yo no tabiji o
 Tasukeaitsutsu tadoru manimo,

 Yorokobimitsuru kami no kuni ni
 Sumau sonae o nasase tamae.

 
戻る