108 Aɂ

1. Nemure,shu ni arite.Ikoe,Shu no mite ni.

@ Samataguru mono wa izuko ni mo araji.

2. Nemure,shu ni arite.Ikoe,Shu no mite ni.

@ Warera iza utawan,
hShi no toge izukoh to.

3. Nemure,shu ni arite.Ikoe,Shu no mite ni.

@ Makasetaru mono ni osore no kage nashi.

4. Nemure,shu ni arite.Ikoe,Shu no mite ni.

@ Shu wa samashi tamou,tokoshie no asa ni.

߂