109 Vnׂ͂

1. Tenchi wa subete Kami no mono nari.

@ Toki mo tokoro mo,towa ni Shu no mono.

2. Shu no te ni yorite hoshi wa kagayaki,
@ Mimune ni yorite ware wa ikasaru.

3. Kami wa yoruhiru ware o mimamori,

@ Omoi ni masaru mikokoro shimesu.

4. Higoto no kate to ai to tasuke o

@ Ataeshi Kami wa,waga tsumi yurusu.

5. Aisuru Kami yo,ikowase tamae,

@ Ai ni afururu mite ni idakare.

6. Ikurumo shinu mo, ware wa shu no mono.

@ Aisuru Kami yo,ware wa hanareji.

߂