115 ƂɎɋF

1. 
Asa goto ni Shu ni inoru.
@ Nageki no inori o.
@ Warera no tsubuyaki
@ Kikiwakete kudasaru
@ Ou naru Kami.
2.  Inochi to hikari no Shu yo.
@ Mimae ni hirefushi,
@ Warera wa osorete
@ Anata o machinozomu,
@ Hitasurani.
3.  Shu ni yoritanomu mono yo.
@ Utae,yorokobi o.
@ Shu,warera o syukushi
@ Mamori no tate to naru,
@ Tokoshie ni.

߂