116 主よ、わたしたちの主よ
1. Shu yo,watashi no Shu yo,
  Sono na wa zenchi ni michiru.
  Osanago wa Shu o homeru.
2. Osanago wa Shu o homeru.
  Teki o Shu wa horobosareru.
  Miyo,Shu no miwaza.

3. Miyo,Shu no miwaza.
   Shu ga kokoro ni tomerareta
   Hito wa ikanaru mono ka.

4. Hito wa ikanaru mono ka.
   Shu wa warera o kaerimite
   Zensekai takusarera.

5. Zensekai takusarera.
   Shu wa eikou kanmuri toshi,
   Subete o osame saseta.

6. Subete o osame saseta.
   Ikiteiru mono subete o.
   Shu yo,watashi no Shu yo,

戻る