119 ͂̂ݐ_

Chikara no mikami yo,ima oide kudasai.

Sukui o shinjite sannbi o nsasage masu.

1. Waga Shu yo waga Kami yo,naze tooku hanare,

@ Watashi o misutete tatte orarerunoka.


2 2DKuniguni yo no tami yo,Shu ni tachikaere.
@Konoyo no subete o Shu ga osame rareru.

3. Kokoro no iogoru mono,osore o idake.
@Inochi o kudasaru shu o tranomi to seyo.

4. Kodomo yo,waga sison yo,homeuta utai,
  Mimegumi oboete shu o katari tsugeyo.

߂