120 主はわがかいぬし

1.hu wa waga kainushi ware wa hitsuji,
  imegumi ni yorite subete tareri.

2.okusa no hara ni ware o fusase,
  koi no mizube ni tomonai tamou.

3.u wa waga tamashii ikikaerase,
  adashiki michi e to  michibiki tamou.

4.Shi no kage no tani o yuku toki ni mo,
  Wazawai osoreji, Shu tomo ni masu.

5. Megumi ni afururu utage hiraki,
  Abura sosogi tamou, waga koube ni.

6.Inochi aru kagiri sachi wa tsukizu,
  Shu no ie ni ware wa towa ni sumawan.

戻る