121 ͂킪q
(Tousyou)
@@@Syu wa waga bokusya,
ware miti tareri.

1.Syu wa hituzi kai, ware miti tareri.
@Syu a aokusa no hara ni yasumase tamai
@Ikoi no mizu no hotori ni ware o tomonai tamou.
2.Si no kage no tani o yuku tomo ware osorezi.
@Syu a ware to tomoni imasi tamou.
@Syu no muti Syu no tue ware o tikara dukeru.
3.Kurusi meru mono o mae ni Syu wa waga tame
@Syokutaku o totono ete kouyu o sosogi
@Waga sakazuki o miti ahure sase tamou.
4.Megumi to ituku simi wa ware ni mitite
@Inoti no aru kagiri heiwa no utini
@Ware wa tokosie ni Syu no ie ni todomaran.

(Syouei) Misakae wa titi to ko naru Iesu to
@@@@ Seirei no Kami ni imamo noti mo
@@@@ Kagiri naku areya. A-men.

߂