122 地とそこに満ちる
1. Chi to soko ni michiru
 Subete wa Shu no mono.
 Ooumi no ue ni Shu wa Chi no motoi o oki,

 Sekai o kizukare

 Inochi o atae tamou.
 
2. Shu no yama ni nobori

 Seijyo ni tatsu hito wa,

 Kiyoi kokoro no hito.

 Okonai tadashiku,

 Munashii koto ni wa

 Nozomi o okanu hito.
 
3. Sukui no mikami wa

 Mikao o tazunete

 Motomeru hitobito ni

 Syukufuku o atae,

 Mimegumi o tamai

 Tomo ni ayumase tamou.
 
4. Agareyo,ima koso

 Tokoshie no tobira.

 Eikou ni kagayakeru

 Ou naru Shu wa kitamou.

 Sono kata wa donata,

 Warera no sukuinushi.

戻る