123 ひらけ、とこしえの扉よ
(Tousyou)
Hirake,tokoshie no tobira yo,
Sakae no ou ga hairareru.
1. Miyo,konoyo no hito to daichi
  Shu ga sono subete sihai suru.
 Kokoro kiyomete Shu no yama ni
  Home utaitsutsu nobori yuke.
  Sukuinushi naru Shu o shinji
  Megumi o ukete yurusareru.
(Tousyou)

2. Koe takarakani homeutae.
 Sakae no Shu ga arawareru.
  Sakae afureru mono wa dare,
  Megumi ataeru mono wa dare.
(Tousyou)

3. Chikara no Shu koso warera no Shu
 Atama o agete homeutae.
 Sakae no Shu wa chikara michi,
  Shori motarasu bangun no Shu yo.
 Yorokobi no koe takarakani
戻る