125 いかに幸いなことだろう
(tousyou)
    Ikani saiwai naru koto darou,

    Somuki no tsumi o yurusareta hito.
 

1. Yurusareta hito wa saiwaida.

  Tsumi o oowareta hito wa dare mo.
 

2. Yo mo hi mo tsumi ni sainamarete,

  Watashi wa omoni ni taerare nai.
 

3. Watashi wa tsumi o Shu ni shimeshite,

  Shu wa watashi no tsumi o yurusareta.
 

4.
Itsukushimi no Shu ni mamorarete
  Sukui no yorokobi ni tsutsumareru.
 

5. Yorokobe, Kami ni shitagau hito.

  Utae yo,kokoro no tadashii hito.


戻る