126 感謝して新しい歌で賛美せよ
1. Kansya shite atarashii uta de sanbi seyo.

  Tategoto o kakinarashi,tanoshiku koe ageyo.
  Ooinari,Shu no mikotoba to Shu no miwaza.

  Shu no ai wa kagirinaku sekai o mitasu.

2. Zenchi yo, yorokobi tsukae yo,waga Shu ni.
  Yo no hito yo, osoremote chikara no Shu o homeyo.
 Mikotoba no chikara de daichi ga tsukurare,
 Mimune nite kazushirenu hoshi ga umareta.

3. Konoyo no kuni no kuwadate kuzurete mo,
 Ooinaru mikokoro wa kanarazu jyoujyu suru.
 Kami nomi o Shu to suru kuni wa saiwai da.
 Erabareta Shu no tami wa mina saiwaida.

4. Shu ni aru makoto no nozomi yuruginaku,

  Tada Shu koso sukuinushi, warera no tsuyoi tate,
  Kankisuru warera no kokoro wa Shu ni ari.

  Ooinaru Shu no mina ni yoritanomi tsutsu.

戻る