128 ͍ߐl
1.  Aku wa tsumibito no Kokoro ni sasayaki,
@ Tsumi ni izanau.Shu e no osorenaku,
@ Onore o itsuwari Akuji o kakusu.
@ Yokikoto o kirai, Itsuwarei o katari,
@ Hito o azamuku.Yoru hiru o towazu
@ Yokoshima o hakari, Hazurukoto nashi.
2.  Shu  no itsukushimi wa ten ni made oyobi,
@ Kagiri mo arazu.Kami no gi wa takaku
@ Yama no goto sobie Sabaki wa fukashi.
@ Hito to kemono to o Sukuu Shu no ai wa
@ Ikani toutoki. Mitsubasa no kage ni
@ Nogarekitaru hito Megumi ni uruou.
3.  Inochi no izumi to Megumi no hikari wa,
@ Shu to tomo ni ari. Kami o shiru mono ni,
@ Tsune ni itsukushimi Hodokoshitamae.
@ Ware o ou mono no  Ashi to te todomete
@ Sukuwase tamae.Miyo,ashikimono wa
@ Taore uchifushite tatsukoto arazu.
߂