134 神よ、われをあわれみ
1. Kami yo, ware o awaremi,
 Somukishi tsumi o nugui

 Toga o subete araite
 Kiyome tamae,waga tsumi.
2.  Waga toga o ware wa shiru.
 Tsumi wa taeru koto naku
 Tsune ni waga mae ni ari.
 Awaremi tamae kami yo.
3.  Kiyoki hisopu no eda de
 Waga tsumi o furiharai,
 Yuki yori mo shiroku nashi,
 Mataku kiyoku shitamae.
4.  Kiyoki kokoro tsukurie,
 Sazuke tamae,seirei.
 Misukui no yorokobi o
 Kaeshi tamae, ware nimo.
5.  Kami ni ukeireraruru
 Makoto no sasagemono wa,
 Uchikudakareshi kokoro,
 Tsumi o kuitaru tamashii.

戻る