135 あわれみをたまえ

1.Awaremi o tamae,Kamiyo,ware ni.

 Mitsubasa no kage wa waga kakurega.

 Kami yo,chikara mote miwazao nashi,

 Azakeru mono yori sukui tamae.
 
2.Surudoki tsurugi no shita o mochite

 Shishi no gotoki teki ware o kakomu.

 Kami yo,ten yori mo takaku imashi

 Zenchi ni misakae shimeshi tamae.
 
3.Ware o otosan to ana o horedo,

 Horu mono mizukara ana ni ochinu.

 Kami yo,waga kokoro sadamaritari.

 Koto o kanade tsutsu utai matsuran.
 
4.Shu o hometataeyo.Koe no kagiri.

 Subete no kuni nite kansya sasagen.

 Kami yo,ten yori mo takaku imashi,

 Zenchi ni misakae shimeshi tamae.


戻る