136 킪 ق

1
DWagatamashii mokushite tadaShu o matsu.
@ Shu waga iwa nareba ugokasareji.


2.  Sono iwa wa kataku ware o mamoru.
@ Sukui to sakae wa tada Shu ni ari.


3. Hitobito wa subete munashiki mono,
@ Hakareba iki yori karuki mono zo.

4. Konoyo no chikara o tanomi to sezu,
@ Fueyuku tomi ni mo kokoro yosezu.

5. Shu hitotabi katari,ware mata kiku,
@ Tsuyosa to chikara wa Shu no mono nari.


6. Shu yo, itsukushimi wa shu no mono nari,
@ Shu, waga waza ni yori mukuitamawan.

߂