137 聖なる主の家で
1. Seinaru Shu no ie de sanbi o sasagu.
 Mazushiki sasagemono uketamaeya.
 Subete nikunaru mono Shu ni inoreba.
 Tsumi to toga no omoni torisari tamou. 
2. Ikani sachinaru kana,shu ni erabare
 Seinaru shu no ie ni yadoru hito wa.
 Mikao aogu mono no sakebi o kiki
 Warera o sukuu Kami kotae tamae.
3. Michikara de yama yama kataku sasae,
 Ooumi no doyomeki o shizumeru kata,
 Tainou no mikami o tami wa osore
 Amaneku yorokobi ga hibikiwataru.
4. Shu wa chi o kaerimite mizu o atae,
 Nagare o tayasazu ni chi o uruosu.
 Mebae sodatsu mono wa shu no mimegumi.
 Tahata wa irozukite minori yutaka. 
5. Shu wa mimegumi o mote chi o hagukumi,
 Minori yutakana toshi sazukerareru.
 Midori no kusachi ni wa tsuyu shitatari,
 Tanima wa mugi no chi no kogane yureru. 
6. Hitsuji no zawameki wa oka o ooi,
 Mono mina yorokobi no sakebi o agu.
 Chichi to ko to seirei no hitori no Kami,
 Ai to inochi no Shu ni misakae are.
戻る