142 主はわがかくれが

1. Shu wa waga kakurega takaki yagura,

  Yoru,hiru wakatazu yasuki atau. 


2. Shu ni nomi tayoreba osore wa nashi.

   Waga ie o mamoru ai no chikara. 


3. Shu no tsukai,wareto tomo ni ayumu.

   Osoikurumono o tachifusegite. 


4. Shu no na o yobu toki Shu wa kotaete

   Urei,kanashimi o torisari tamou. 

5. Shu no na o shiru mono yutaka ni iku.

   Ou wa megumi o mote sukui tamawan

戻る