144 主に向って喜びうたおう
1. Shu ni mukatte yorokobi utaou.
   Sukui no iwa ni mukatte yorokobi no sakebi o.
2. Mimae ni susumi,kansya o sasage
  Gaku no ne ni awasete yorokobi no sakebi o ageyou.
3. Shu wa ooinaru nKami
   SUBETE no Kamio koete ooinaru ou.
4. Fukai chi no soko mo mite no uchi ni ari
  Yamayama no itadaki mo ou no mono.
5. Umi mo shu no mono,sore o sukurareta no wa ou.
  Riku mo mata,miko ni yotte katachizukurareta.
6. Watashitachi o tsukurareta,Shu no mimae ni hizamazukou.
  Tomo ni hirefushi fushiogamou.
7. zhu wa watashitachi no Kami,watashitachi wa ou no tami,
  Shu ni yashinawareru mure,mite no uchi ni aru hitsuji.
  Kyou koso, Shu no koe ni kikishitagawanakereba naranai.
(Shouei)
    Chichi to ko to seirei ni
    Misakae are.

戻る