146 主は来られる

Tousyou

Shu wa korareru, chi o sabaku tame ni.
Shu wa korareru, tadashiki sabaki no tame ni.

1.  Atarashii uta o Shu ni mukatte utae.
  Zenchi yo, Shu ni mukatte utae.


2.  Shu ni mukatte utai, mina o tataeyo.
  Hi kara hi e, misukui no yoi shirase o tsugeyo.


3. Kuniguni ni Shu no eikou o katari tsutae yo.
  Shyokoku no tami ni sono odorokubeki miwaza

戻る