147 新しい歌を主に
1.Atarashii uta o shu ni mukatteutae.
 Shu wa odorokubeki miwaza o nashitoge rareta.
 Migi no mite,seinaru miude ni yotte
 Shu wa sukui no miwaza o hatasareta.

2.Shu wa sukui o shimeshi,megumi no
 miwaza o syokoku no tami no me ni arawashi
 Isuraeru NOie ni taisuru itsukushimi to makoto o,
 Mikokoro ni tomerareta.
 Chi no hate made subete no hito wa
 Watashitachi no Kami no sukui no waza o mita.

3.Zenchi yo,Shu ni mukatte yorokobino koe o Ageyo.
 Kansei o age,yorokobi utai,homeutae.
 Koto nji awasete home utae,
 koto ni awase,no ne ni awasete,
 Rappa o fuki tsunobue o hibikasete,
 Shunaru ou no mimae ni
 Yorokobi no sakebi o ageyo.

4.Todoroke,umi to soko ni michiru mono,
 sekai to soko ni sumu mono yo.
 Shio yo,teo uchinarashi,yamayama yo,
 tomo ni yorokobi utae,Shu o mukaete.
 Shu wa korareru, chi o sabaku tame ni.
 Shu wa sekai o tadashiku sabaki syokoku no tami
 o kouhei ni sabakareru.

戻る