148 全地よ、主に向かい

1.Zenchiyo shu ni mukai kanki no koe ageyo
  Yorokobi no uta o shu ni tazusae yuke

2.Tsukurareshi mono wa shire,shu koso,  kami to
  Warera wa shu no mono,shu no hitsuji no mure.

3.Kansya no uta utai susume,shuno mon ni
  Mina o home utai, shu no niwa ni haire.

4.Mimegumi wa fukaku awaremi wa towani
  Kawaranu makoto wa yoyo ni yuruginai.

(syouei)
   Tataeyo,shu no tami,mitsukai to tomoni
   Megumi ni afureru chichi・koseirei o.


戻る