149 わがたまったえよ

1. Waga tama tatae yo, Shu naru Kami o,
   Uchi naru subete wa mina o agamu.

2. Waga tama wasurunaShunohakarai.
   Taenaru megumi wa Shu yorikitaru.

3. Waga tsumi mo toga mo, subete yurushi
  Nayami to yamaio torisari tamou.

4. Kutsu beki inochi o Shu wa aganai,
   Awaremi no kamuri atae maseri.

5. Tsukaretaru mono ni  takeki washi no
   Chikara to Inochi o  mitashi tamawan.


戻る