152 みべぐみふかき主に
1.Mimegumi fukaki Shu ni, kansya o sasage tutu
  Towa no itsukushimi o takaraka ni tsugeyo.
 
 Shu o osoreru hito yo, ogosoka ni utae,
 
 “Awaremi to makoto wa kawaru koto nashi” to.

2
.Nayami semaru toki ni, Shu no mina o yobe ba,
  Shu wa inori ni kotae, ware o sukui tamou,
  Ito hiroki tokoro ni tokihanachi tamae.
  Hito nani o nashieyou, Shu ga mikata nareba

3
.Shu ni uporitanomu mono, mayou koto nakare.
  Shu o sakedokoro to shi, hito niwa ayoruna.
  Kuniguni wa kozorite kakomi semuru tomo,
  Shu wa kiyoki mina mote uchikudaki amawan.

4
.Miyo, Shu no migi no te wa ima takaku agaru.
   Kike, Shu no kachiuta wa isamashiku ibiku.
   Shu wa toride waga uta,sukui to nari amou.
   I nochi aru kagiri wa miwaza nobetsutaen.
戻る