153 KȐl

1. Saiwaina hito,mataki michi to

   Mikotoba wa mamori,sagasu hito wa,

   Kami tomo ni imashi, tsune ni kawarazu

   Megumi ukuru.

2. Tadashiki sabaki, ware wa manabi,

   Kokoro o tsukushi, Shu ni kansya su.

   Shu no okite mamoru ware o misutezu,

   Megumi tamae.

3. Waga kokoro shu no oshierareshi

   Mikotoba wa mamori, michi o ayumu.

   Michi o shimesu Shu ni,ware wa shitagau,

   Mayoi nashi ni.

4. Moeru koto naki shu no mikotoba.

   Tsukiru koto naki Shu no shinjitsu.

   Shu no te ga sasaeru ten to chi no you ni,

   Towa ni tsuzuku.

߂