155 山べにむかいて
1. Yamabe ni mukaite ware me o agu,
   Tasuke wa izukata yori kitaruka
   Ame tsuchi no Mikami yori
   Tasuke zo ware ni kitaru.

2. Mikami wa nare no ashi o tsuyoku su,
   Mimamori areba nare wa ugokaji.
   Mitami o ba mamoru mono
   Madoromi nemuri masaji.

3. Mikami wa ada o fusegu tate nari,
   Nagami o tsune ni mamoru kage nari.
   Yoru wa tsuki, hiru wa hi mo
   Nare o ba sokonau maji.

4. Mikami wa wazawai o mo sake shime
   Tsukareshi tamashii o mo yasumasu.
   Izuru ori, iru ori mo,
   Taesezu nare o mamoran.


戻る