157 いざ語れ、主の民よ

1. Iza katare, Shu no tami yo,
  “Mikata naru kami tomo ni
  Imasazu ba teki semari
  Sono honoo moe sakari
   Waga tamashii nomi tsukusan”.

2.“Mikata naru kami tomo ni
  Imasazu ba wazawai wa
  Afurekuru oomizu no
  Osorubeki nami to nari
  Waga inochi oshi nagasan”

3.Home utae Shu no mina o
  Karamitsuku ami o saki
  Nogare saru tori no goto
  Waga tamashii nogare tari.
  Shu no mina ni tasuke ari.


戻る