158 捕らわれの民

1.  Toraware no tami Isuraeru wa
  Mimegumi no Shu ni sukuidasarete
  Yorokobi no uta Shu ni sasageta.

2.  Kuniguni ga me o miharuhodo no
  Chikara ni michita miwaza o tataete,
  Yorokobi no uta Shu ni sasageta.

3.  Awaremi no Shu wa nayamutami ni
  Sukui o atae,kawaki o iyashi,
  Yorokobi no uta sazukerareru. 

4.  Namida to tomo ni tanemaku hito,
  Yutakani minoru kariire no hi ni
  Yorokobi no uta sazukerareru.


戻る