159 主が建てなければ

1.  Shu ga tatenakereba,
 Ie tateru mono no
 Rouku wa munashii.
 Shu ga mamorareneba,
 Toshi mamoru mono no
 Rouku wa munashii.
2. 
Mimegumi no Kami wa
 Nemuri o kudasaru.
 Asa hayaku okite
 Yoruha osokumade
 Akuseku hataraku
 Rouku wa munashii.
3. 
Kora wa Shu no shigyou.
 Tai no mi wa mukui.
 Wakaki hi no kora wa
 Yuushi no ya no youni
 Ikanaru toki nimo
 Tanomoshii sasae.

戻る