160 深き悩みより
1. Fukaki nayami yori ware wa mina o yobu.
 Shu yo,kono sakebi o kikitori tamae ya.

 Saredo,waga tsumi wa kiyoki mikokoro ni

 Ika de tae ubeki.

2. Yo ni aru hitobito chikara no kagiri ni

 Shu no michi o motome isoshimi hagemedo

 Kami no megumi ni fusawashiki mono wa

 Tada hitori mo nashi.

3. Onore no waza ni wa sukoshi mo tayorazu,

 Onore no chikara ni sukui o motomezu,

 Utagau koto naku Kami no mikotoba ni

 Nozomi o oku nomi.

4. Asa omachinozomu mihari ni mo mashite

 Ware wa hitasura ni Kami o machinozomu.

 Utagai no yami wa ika ni fukaku tomo

 Michikara arawaren.

5. Warera no tsumi omo subete tsutsumi tamou

 Shu no itsukushimi wa yutaka ni afurete,

 Mitami no somuki o aganau bokusya no

 Megumi wa tsukiseji.

戻る