162 見よ、兄弟が

Miyo,kyoudai ga tomoni suwatteiru.
Nantoiu megumi, nantoiu yorokobi.


1.   Kaguwashii abura ga atama ni sosogare,
  hige ni shitatari,koromo no eri ni tareru
  Aron no hige ni shitatari,


  Herumon ni oku tsuyu no you ni,
  Shion no yamayama ni shitatari ochiru.


2. hion de,Shu wa fukoku sareta
  Syukufuku to, tokoshie no inochi o.


戻る