163 ݌bݐ[
1.Mimegumi fukai Shu ni kansyaseyo,
@Miitsukushimi wa tokoshie ni are.
2.Kami no Kami nite Shu no shu ni imashi,
@Tada hitori naru Shu ni kansyaseyo.

3. Eichi katamuke tenchi o tsukuri,
@Mizu o waketaru Shu ni kansya seyo.
4. Hiru wa taiyou yoru wa tsukihoshi,
@Tsukuri michibiku Shu ni kansyaseyo.
5.Tsuyoi miude de syutsu Ejiputo o
@Nashitogerareta Shu ni kansyaseyo.
6.Umi o futatsu ni wakete toorase
@Mitami o sukuu Shu ni kansyaseyo.
7.Areno o ikase ou o uchiyaburi
@Tochi o tsugaseta Shu ni kansyaseyo.
8.Yowai warera o mikokoro ni tome
@Kaerimi tamou Shu ni kansyaseyo.
9. Higoto no kate o kyou mo warera ni
@Ataeyashinau Shu ni kansyaseyo.
10.Ten ni mashimasu Shu ni kansyaseyo,
 @Miitsukushimi wa tokoshie ni are.
߂