165 心をつくして

1.  Kokoro o tshukushite mikami o home utawan,
  Sono itsukushimi o kuruhi goto kansyasen.
 Yobimotomuru toki Shu wa hagemashi o atae,
  Nayamu tamashii o tokihanachi tamaeri.
 

2. Kami no mikotoba wa amaneku yukiwatari,

  Ooinaru sakae wa sekai ni michiafuru.

  Seigi no mikami wa itotakaku imasu tomo

  Chi ni aru fusei o misugosu kotow a nashi.
 

3.  Kurushimi no michi o tadori yuku toki nimo

  Tsuyoki shu no mite yo,ware o sukui tamae,

  Mikokoro no mama ni subete nashitamou Shu wa,

  Awaremi ni afure,seigi mitsuru waga Shu.


戻る