170 わが魂よ、主をたたえよ
1. Waga tamashii yo, Shu o tataeyo,
 Inochi no kagiri ware wa utau.

 Arayuru mono wa mina Shu no mono.
 Ikeru kagiri wa Kami o tataeyo.
2. Yakobu no Kami ni tada hitasura
 Tayoreru mono wa saiwai nari.

 Ikani yokikana,sono nozomi o

 Warera no Kami ni tsunagu mono wa.
3. Ten to chi to umi ikerumono o
 Subete tsukurishi Shu naru Kami no
 Megumi no miwaza terikagayaku.
 Chikara ni miteru Kami o tataen.
4. Seigi,shinjitsu Shu wa tsuranuki
   Shiitagerareshi tami o mamori

   Ue kawaku mono kaerimitamou.

   Sono mikotoba no kataru gotoku.

5. Yo no kuraki michi samayou mono,

 Nozominaki mi o nageku mono yo.
 Hikari no ou koso nagusamenushi.
 Shu wa tomo to nari hagemashi tamou.
6. Aa,Shu no homare ikani tataen.
 Shu wa tokoshie ni warera no ou.
 Waga tamashii yo.Shu o tataeyo,
 Inochi no kagiri Shu ni Hareruya.
戻る