175 킪S

1. Waga kokoro wa amatsu Kami o totomi,
   Waga tamashii sukuinushi o
   Home matsurite yorokobu.

2. Kazu ni taranu wagami naredo misutezu,
   ima yori nochi Yorozu yo made
   Megumi tamou ureshisa.

3. Mina wa kiyoku sono miwaza wa kashikoshi,
   Yoyo ni taenu miitsukushimi,
   Aogu mono zo uku beki.

4. Hikuki mono o takame tamou mimegumi,
   Ogoru mono o hiki oroshite,
   Chirashi tamou michikara.

5. Aburahamu no sue o towa ni kaeri mi
   Isuraeru o wasure masa zu
   Sukui tamou totosa.

߂