178 あがめます主を

1.Agame masu Shu o, waga tamashii.
  Tatae masu Shu o, waga kokoro wa.
  Na mo shirenu musume Shu wa aete erabi,
  Miko no haha to shite mochii rareta.

2.Motome masu Shu wa, yowai tomo o.
  Tazune masu Shu wa, mazushii hito.
  Tsukinu ai sosogi itami o torisari,
  Hikuki o takameru chikara no Shu wa.

3.Uchi kudaki masu,hokoru hito o.
  Uchi yaburi masu,tomeru mono o.
  Ue to mazushisa o yoimono de mitashi,
  Warera ni chikazuku megumi no Shu wa.


戻る