179 わたしの心は
1. Watashi no kokoro wa Kami o agameru.
 Watashi no subet ga Kami o yorokobu.

 Toru nimo tarinai kono mi o megumi

 Itsumo kawarazu ni syukufuku nasaru.

2. Chikara ni afureru seinaru Kami ga

 Watashi ni nasareta idaina miwaza.

 Sono mina toutobi, osoreru mono ni

 Shu no itsukushimi wa yoyo kagirinai.

3. Shu wa sono miude de chikara o furui,

 Kenryoku aru mono o hikizuri oroshi,

 Suterareta mono o takaku hikiage,

 Uetahitobito o yutaka ni sasaru.

4. Awaremi ni michita Kami o tataeyou.

 Waga shu wa mitami o mikokoro ni tome,

 Chichi Aburahamu ni iwaretatoori,

 Towa ni mamorareru,sono yakusoku o.

5. Watashi no kokoro wa Kami o agameru.

 Watashi no subete ga Kami o yorokobu.

 Chichi Ko seirei no hitori no Kami ni

 Sanbi to eikou tokoshie ni are.

戻る