180 去らせたまえ

1.  Sarase tamae ima koso Shu yo.
  Mikotoba no goto kono shimobe o
  Yorokobi mote heiwa no uchi ni.
 

2. 
Maneki o uke michibikarete,

  Ima waga me mote tashikame tari,

  Sukui no waza hatasaretaru zo.
 

3. 
Kono sukui wa Shu o motomuru

  Subete no hito ni torae rareta

  Keiji no hikari mitami no homare.


戻る