181 主よ、今こそ
1. Syu yo, ima koso anata wa
 okotoba doori

 Kono shimobe o yasuraka ni
 sarasete kudasaimasu.

 Watashi wa kono me de anata no sukui
 o mita kara desu.

 Kore wa banmin no tame ni totonoete k
 udasatta sukui desu.
 

2. Mata,ihoujin o terasu keiji no hikari,

 Anata no tami Isuraeru no homare desu.
 Chichi to Ko to Seirei to no Kami ni
 Hajime mo,ima mo nochi mo,
 eikou ga aru youni.


戻る