183 イェスのみ名に

1. Iesu no mina ni hizamazuki,

  Subete no mono kokuhaku su.

 “Chikara tsuyoki kotoba naru

  Shu ni eikou towa ni are”.
 
2.  Yo no hajime no mikotoba wa

  Kami no miza ni todomarazu,
 
Hito no sugata mi ni matoi
  Mizukara yo ni kudari tamou.
 
3.  Kami no ko wa hito to nari,

  Warera no tsumi yurusu tame,

  Jyujika no shi ni itaru made

  Shinobi mashinu, kurushimi o.
 
4. Kami wa Iesu o takaku age,

  Subete no na ni masaru na to

  Syouri no kamuri atae tamou.

 “Tada Iesu koso warera no Shu”.


戻る