191 われら迎えん、救いの光

1. Warera mukaen,sukui no hikari.

 Sukui no sakibure konoyo ni kitaru.

 Asa no hikari ni kansya o sasage

 Warera wa tataen.
 
2. Tenshi kitari warera ni tsugenu.

 “Saki ni kitaru hito sono na wa Yohane.

 Fushigina waza de ooinaru michi

 Shu no tame sonau.”
 
3. Sono Yohane wa umarenu saki ni

 Makoto no hikari no akashi to narinu.

 “Zenchi o terasu Kirisuto umare

 Kono yo ni kitaru”.
 
4. Chichinaru Kami,mikonaru Kami to

 Seirei no Kami ni chikara to homare

 Tokoshie ni are.tenchi to tomo ni

 Warera mo utawan. Amen


戻る