192 主イェス・キリストはわれらの道

1.  Shu Iesu Kirisuto wa warera no michi,
  Tstumibito o Chichi e michibiku michi.  

2.  Shu Iesu Kirisuto wa Kami no shinri,
  Hito to narimashishi Kami no kotoba.  

3.  Shu Iesu Kirisuto wa towa no inochi,
  Shi o uchiyaburite kachi o tamau.  

4.  Shu koso wa michi nari, Shu koso shinri,
  Shu koso inochi nari,waga yorokobi.

戻る