197 ああ主のひとみ
1. Ah Shu no hitomi, manazashi yo,
   Kiyoki mimae o sari yuki shi
   Tomeru wakoodo mitsume tsutsu
   Nageku wa tare zo, Shu narazu ya.

2. Ah Shu no hitomi, manazashi yo,
   Mitabi waga Shu o inamitaru
   Yowaki Petero o kaerimite,
   Yurusu wa tare zo, Shu narazu ya.

3. Ah Shu no hitomi, manazashi yo,
   Utagai madou Tomasu ni mo,
   Mikizu shimeshite "Shinzeyo," to,
   Maneku wa tare zo, Shu narazu ya.

4. Kinoo mo kyoo mo kawari naku,
   Chishio shitataru mite o nobe,
   "Tomo yo, kaere," to maneki tsutsu
   Materu wa tare zo, Shu narazu ya.


戻る