202 よろこびとさかえに満ち

1.Yorokobi to sakae ni mitsu
  Shu no hi koso warera no ikoi.
  Tsukare o mo iyasu Kami ni
  Waga omoni subete yudanen.


2.Heiwa no machi Erusaremu yo.
  Kurushimi to nayami wa kiete,
  Yorokobi to nagusame michi,
  Shu no mina o hometataeyo.


3.Homeuta wa kokoro ni mitsu.
  Shu o aogi sanbi o sasagen.
  Chichi to ko to seirei no Kami ni
  Eikou are,tokoshie made.

戻る