203 ̓Ȃ

1. 
Kyou koso shu no hi nari,maneki ukete
@@Yorokobi tanoshime,tataeyo,Shu o.


2.  Kyou koso syouri no hi.Shu was hi ni katchi
@@Seitora wa utau Kami no miwaza.

3.  Abura sosogaresi miko ni hosanna.
@@Shu no mina ni yorite kitaru kata ni.


4.  Megumi no otozure motarasu Shu yo.
@@Warerra no tsumitoga yurushi tamae.


5. 
Chi ni aru kyoukai utae,hosanna.
@@Kyou koso shu no hi nari,mina o homeyo.


߂