204 よろこびの日よ

1. Yorokobi no hi yo, hikari no hi yo,
  Nagusame no hi yo, ikoi no hi yo,
  Yoyo no seito no mimae ni fushi,
  Koyonaki mina o tataeshi hiyo.

2. Kono hi hikari wa yami ni terinu,
  Kono hi waga Shu wa yomigaerinu.
  Kono hi seirei wa yo ni kudarinu.
  Yorokobi mitsuru kono ashita yo.

3. Heiwa no kane wa ima mo hibiki,
  Megumi no hana wa kiyoku nioi,
  Inochi no mizu wa waki afurete,
  Mitami o kiyome, yo o uruosu.

4. Ame naru ie ni kaeru hi made,
  Kono hi no sachi o utai tsuzuken,
  Chichi. ko.seirei no hitori no Shu o
  Kokoro arata ni tatae utawan.


戻る